Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

LELBA - kas mēs esam un ko darām

Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā (LELBA) ir sadalīta četros ģeogrāfiskos apgabalos un apvieno 55 latviešu luterāņu draudzes Amerikas kontinentā, no kuŗām, ārpus ASV, 10 darbojas Kanādā un trīs Dienvidamerikā. LELBA ir daļa no mūsu Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL), kuŗā ietilpst draudzes Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Krievijā un Latvijā. LELBĀL vada Virsvalde, kuŗā ir visu zemju ievēlēti pārstāvji un archibīskaps. Savukārt LELBA ik pa trim gadiem sasauc Sinodi, kas ievēl LELBA septiņus pārvaldes locekļus, izvirza tās darbības vadlīnijas un apstiprina budžetu nākamajiem trim gadiem.

LELBA pārvaldei katru gadu ir viena ievēlēto locekļu sēde un viena paplašināta sēde, kuŗā piedalās arī apgabalu prāvesti un darbības nozaru vadītāji. Ievēlētie pārvaldes locekļi parasti ir arī kādas nozares vadītāji. Pārvalde pēc vajadzības rīko pāris stundu gaŗas telekonferences no savām mājām, izmantojot Skype programmu. Šāda veida konferences rīko arī Baznīcas Virsvalde, kam gan ir grūtāk saskaņot konferences laiku, jo, kad Eiropā ir jau pēcpusdiena, Kalifornijā ir agrs rīts, un Austrālijā vēl valda dziļa nakts. Taču priekšrocība ir, ka konferences notiek bez kādiem izdevumiem.

Individuālās draudzes darbojas neatkarīgi un pašas ir atbildīgas par saviem īpašumiem un par kontraktu ar mācītāju, kuŗā, ievērojot LELBA ieteikto paraugkontraktu, ir noteikta mācītāja alga un pienākumi draudzē, kā arī draudzes pienākumi pret mācītāju. Draudzes pašas izlemj, cik bieži un kādos gadījumos draudzē lietojama angļu valoda. Gadījumā, ja draudzes locekļu un mācītāju starpā radušās nopietnas domstarpības, LELBA piedāvā starpnieku konflikta atrisināšanai.

Izņemot nomināli atalgotu daļēja laika sekretāri, LELBA pārvaldes locekļi un darbības nozaŗu vadītāji strādā bez atlīdzības, no budžeta saņemot samaksu tikai par tiešiem, ar nozares darbu saistītiem izdevumiem.

LELBĀL, kuŗas skaitliski lielāko daļu pārstāv LELBA, gādā, lai draudzēm būtu kvalificēti garīdznieki un vienveidība dievkalpojumu liturģijā. Šajā laukā nozīmīgu darbu veic LELBA Teoloģijas un Baznīcas liturģijas un mūzikas nozares. Gadu gaitā izdotas Bībeles un Dziesmu grāmatas dievkalpojumiem, kā arī dažiem īpašiem pasākumiem. Svētdienas skolām un latviešu skolām ir LELBA sagatavoti ticības mācības materiāli.
Mūsu archibīskaps pārstāv Baznīcu sadarbībā ar luterāņu Baznīcu Latvijā un starptautiskos Baznīcu forumos. Archibīskaps arī cenšas uzturēt vienotību ar visām draudzēm ārpus Latvijas un archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis līdz šim apmeklējis gandrīz ikvienu no tām.

Jau Latvijas okupācijas laikā LELBA gādāja par garīgo un materiālo atbalstu mācītājiem un draudzēm Latvijā. Palīdzības darbs vēl aizvien turpinās. Sākumā palīdzējām sakārtot un atjaunot izpostītos dievnamus, tagad galvenokārt atbalstām māsu draudzes (gandrīz katrai draudzei ir viena vai vairākas māsu draudzes Latvijā). Atbalstām arī bāreņu un bērnu aprūpes namus un organizācijas, skolēnus, un svētdienas skolu darbu.
Palīdzības darbs neaprobežojas, tikai atbalstot trūkumcietējus Latvijā. Lielo dabas katastrofu gadījumos LELBA draudzes nepaliek vienaldzīgas un cenšas palīdzēt.

Rītdienas Fonds un archibīskapa Arnolda Lūša Piemiņas Fonds ir kopbaznīcas pasākumi, kuru mērķis ir gādāt materiālu atbalstu garīgam darbam mūsu Baznīcā. Tiek veicinātas teoloģijas studijas dažādos līmeņos, kā Latvijā, tā ārpus tās. Regulāru pabalstu saņem Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, un tiek piešķirtas stipendijas studentiem. Garīdznieki ir saņēmuši līdzekļus turpmākai izglītībai, arī lai piedalītos konferencēs kā dalībnieki vai pasniedzēji.
Arvien svarīgāk ir atbalstīt draudžu darbinieku kursus un izglītību, tāpat garīguma veicināšanas pasākumus, kā Celsmes dienas un evaņģelizāciju.
Visi fondu līdzekļi ir ziedojumi un novēlējumi - indivīdu, draudžu un organizāciju. Tiek lūgts, ka katrs draudzes loceklis ziedotu vismaz vienu dolāru gadā.
 
Katru gadu LELBA apgabalos notiek draudžu darbinieku un garīdznieku konferences ar priekšlasījumiem un pārrunām par draudžu darbu un to problēmām. Katru otro gadu LELBA Evaņģelizācijas nozare rīko Draudžu dienas, kas pārmaiņus notikušas rietumkrastā, vidienē, austrumkrastā un Kanādā, tādējādi sagādājot iespēju tajās piedalīties plašākai publikai savas dzīvesvietas tuvumā. Notiek arī iesvētāmo un nesen iesvētīto jauniešu saieti. LELBA Vidienes apgabala pārstāvji rūpējas, lai vasaras mēnešos Gaŗezerā ik svētdienu notiktu dievkalpojums un vasaras vidusskolai netrūktu ticības mācības skolotāju. Īpašu pateicību pelnījušas draudzes, kuŗas atvēl saviem mācītājiem laiku kalpošanai Gaŗezerā.
LELBĀL un LELBA veiktais darbs ir nozīmīgs. Bez tā mūsu latviešu draudzes aizklīstu katra pa savu ceļu bez kādas plašākas kopības apziņas. 

Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »