Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

2017. gada iesvētāmo jauniešu saiets Garezerā

Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) iesvētāmo jauniešu saiets “Meklējot sevi V” notika no 21. līdz 23. aprīlim Garezerā. Saietā piedalījās 7 jaunieši no Čikāgas, Milvokiem un Grand Rapidiem. Saietu vadīja mācītāja Helēne Godiņa.

[...]
Publicēts 02|05|2017
Mācītāja
Helēne Godiņa

Viņam lai ir gods un slava!

Nāve ir uzvarēta! Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī Lieldienu cerības un prieka Vēsts!! Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr. Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu – neskumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs?
[...]
Publicēts 15|04|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Mīļās māsas un mīļie brāļi!

Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: „Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!” Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus Kristus sāpēm un ciešanām, nāvi pie krusta un augšāmcelšanās brīnumu.
[...]
Publicēts 15|04|2017
LELBA pārvaldes priekšnieks
Prāvests Gunārs Lazdiņš

LELBA LIRS Nozares Ciešanu laika vēstule

2017. gada 1. martā – Pelnu dienā

Teicami ir iekaist par labu vienumēr. Gal. 4:18

Mīļā LELBA saime!

Klāt ir atkal Kristus Ciešanu laiks, kad sava gara skatu vēršam uz Jēzus ceļu pretī krustam pasaules vienaldzības un alkatības priekšā. Pasaules aizmirsts, apmelots, un atstumts, Kristus nesa netaisnības un pamestības nastu. Kad raugāmies uz krustu, atceramies divas lietas: pirmkārt, Dieva mīlestību, ko pat netaisnība, naids, un nāve neizdzēš mūsu nežēlīgajā pasaulē; un otrkārt, Kristus līdzcietību, kas solidaritātē plūst pie visiem, kam smagas nastas nesamas šajā dzīvē. Sekot Kristum – kā Ciešanu laiks arvien no jauna atgādina – nozīmē, ka esam aicināti pateikties Dievam par Kristus žēlastības veltēm mūsu pasaulei. Bet tas arī nozīmē saredzēt tos, ko Kristus arvien pamanīja un iekļāva savas mīlestības lokā – atstumtos, pieviltos, apmelotos, aizmirstos, neievērotos. Tos, kas šajā pasaulē “neskaitās.” 

  [...]
Publicēts 15|03|2017
LELBA LIRS Nozares vadītāja
Māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro

LELBA 2017. g. iesvētes saieta datuma maiņa

Esam nolēmuši mainīt jauniešu iesvētes saieta datumu, lai vairākiem jauniešiem būtu iespēja piedalīties. ‌‌‌

Saiets notiks no 21. līdz 23. aprīlim GarezerāIerašanās piektdienas vakarā, 21. aprīlī, un prom došanās svētdien, 23. aprīlī, pusdienas laikā. Saietu vadīs mācītāja Helēne Godiņa (Denveras mācītāja). Būs radoša programma un brīnišķīga iespēja mūsu jauniešiem veidot jaunas draudzības un augt ticībā. 

Lūdzam pieteikties pie mācītājas Helēnes līdz 31. martam: helene.godina@amnis.lv. Dalības maksa ir $40. Čeki rakstāmi "LELBA". Iesakām draudzēm segt dalības maksu.

Drīzumā tiks izsūtīta saieta programma.

Mudiniet jūsu jauniešus piedalīties un augt ticībā!
Publicēts 22|02|2017
Jaunatnes nozares vadītājs
Mācītājs Dāgs Demandts

Līdzjūtībā mūsu arhibīskapei

„Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis;
jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisīijis visiem ļaudīm...” 
(Lūkas ev. 2: 29 – 31)
„Un Viņa kungs sacīja tam: labi, Tu godīgais un uzticīgais kalps. 
Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. 
Ieej sava Kunga priekā!”   
(Mat. ev. 25: 21)
 
Mīļām māsām un brāļiem Kristū!
 
Vakardien, 9. februārī mūsu Archibīskapes Laumas mammiņa, Līvija Eidemanis mira savas mīļās ģimenes lūgšanu pavadīta, miera pilnā paļāvībā savam Pestītājam.
 
Līvijas Eidemanes izvadīšanas dievkalpojums ir paredzēts pirmdien, 13.februari Klīvlandē. Vizitācija no 9:00, bēres 11:00 Klīvlandes Apvienotās draudzes dievnamā, 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH  44107.
 
Lūgšanās būsim ar mūsu archibīskapes Laumas ģimeni un visiem, kas Līviju Eidemani nekad neaizmirsīs un par viņas uzticību Dievam pateiksies vēl ilgus, ilgus gadus.
 
Kristus mīlestībā,
Publicēts 11|02|2017
Prāvests
Gunārs Lazdiņš

Arch. Laumas Zušēvicas Ziemassvētku vēsts 2016

Bija 1946. gads. Latvieši pulcējās bēgļu nometnēs rīkotajos dievkalpojumos. Viņu mācītāji centās sagādāt ilustrācijas dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām, kartiņā redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā ģimene ir ceļā uz Ēģipti. Pretim pūš stiprs vējš. Zem zīmējuma lasām divus vārdus no Mateja ev. 2:14: “…un bēdza…” angļu valodā un citās, parasti tulko “devās prom” vai “aizgāja” uz Ēģipti. Paši būdami bēgļi,  latviešu tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādināt, ka ir liela atšķirība starp to, vai dodies prom vai bēdz. Vienā gadījumā liekas, pats izvēlies, kurp doties, otrā, citu rīcība nosaka tavējo.

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Priekā atzīmējot Kristus piedzimšanas svētkus un lūdzot, lai Dievs bagātīgi svētī visus savus bērnus 2017. gadā, aicinu īpaši pieminēt pasaules neskaitāmos bēgļus. Kā reiz Kristus Bērna ģimene, tā tagad, viņi dodas pretī vējam – briesmās un grūtībās. Dodoties pretī nezināmai nākotnei, lai stiprina apustuļa Pāvila vārdi: “Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.” (Rom. 12:12) Atcerēsimies lūgt par tiem, kuŗiem mēs, latvieši, varētu sniegt iedrošinājumu, jo mūsu tautas un Baznīcas vēsture apliecina Dieva uzticību vishaotiskākajos laikos. 

  [...]
Publicēts 24|12|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Prāv. Gunāra Lazdiņa Ziemassvētku vēsts 2016

“Tā nu paliek ticība, cerība (miers, prieks). Mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir MĪLESTĪBA.”

Pāvila vēst. korintiešiem 13:13

To visu mēs kopīgi izlūdzamies mūsu pasaulei šajā svētajā Adventa laikā. Katru svētdienu mēs sanākam kopā pielūgt Dievu, slavēt Dievu, atcerēties Dieva apsolījumus, raudzīties uz priekšu ticībā. Man šķiet, ka vajag daudz drosmes un daudz ticības, lai spētu sanākt kopā un sacīt “JĀ” ticībai ,cerībai, mieram, priekam un mīlestībai.

[...]
Publicēts 24|12|2016
Prāvests
Gunārs Lazdiņš

SVEICIENS REFORMĀCIJAS SVĒTKOS!

2016. gada 27. oktobrī 

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! 

Mēs esam aicināti piedalīties vēsturiskā notikumā! Pievienotā vēstulē no Pasaules Luterāņu Federācijas ir informācija par iespēju ‘būt klāt’ dievkalpojumā, kas notiks pirmdien, 31. oktobrī, Lundā. Dievkalpojumā piedalīsies Romas Pāvests Francisks līdz ar Pasaules Luterāņu Federācijas garīdzniekiem no pasaules malu malām. Pateicos mūsu archibīskapam emer. Elmāram E. Rozītim, kas pārstāvēs mūsu Baznīcu. Lūdzu, tālāk ziņojiet par šo notikumu. Kopā noskatoties dievkalpojumu, katrā draudzē varētu sekot pārrunas par to kā nākamgad atzīmēsim Reformācijas 500. jubileju! Dievs lai dod, ka topam iedvesmoti domāt par to, ko nozīmē būt luterāņu kristietiem. Tuvākās dienās šo jautājumu pārrunās LELBA vidienes apgabala konferencē, arī citur šie jautājumi jau atskanējuši.

[...]
Publicēts 30|10|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Projekts “Mīlestība mammām” svētīgi noslēdzies

Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā Jaunatnes nozares projekts “Mīlestība mammām” tika izveidots, lai atbalstītu Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām mazulīši bija mazāk kā gadiņu veci. Projektu izdomāja Garezera vasaras vidusskolas 2015. gada 2. klases 5 jaunietes, kuras izpētīja, ka Zemgalē ir visaugstākais dzemdību procents Latvijā. Naudas vākšana šim svētīgam mērķim notika dažādos pasākumos 12 Ziemeļamerikas pilsētās. Tika rīkoti pasākumi, kā piemēram, “Pusdienas mammas gaumē”, “Ratiņu walk-a-thon”, filmu vakari “Baby shower”, “Bowling vakari”, vīru gatavotas pusdienas u. c. Kopumā tika saziedoti $65,000 ASV dolāru no draudzēm, latviešu skolām, organizācijām un indivīdiem ASV un Kanādā.

[...]
Publicēts 02|09|2016
LELBA Jaunatnes nozares vadītājs, mācītājs
Dāgs Demandts
<111213141516171819

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Jūnijs
Kristus teica saviem mācekļiem: "Kas jūs klausa, tas klausa mani, un, kas jūs atraida, tas atraida mani."
Lūkas ev. 10:16

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »